Konsorcjum polskich instytutów naukowych i wyższych uczelni (lub ich wydziałów) zainteresowanych prowadzeniem badań przy pomocy strumieni neutronów zostało ustanowione dnia 26.04.2006. Początkowym celem było powołanie organu reprezentującego wspomniane środowisko naukowe, który może wystąpić jako strona umowy o członkostwie naukowym w Instytucie Lauego-Langevina.
Koordynatorem Konsorcjum jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Z czasem zakres działania Konsorcjum uległ rozszerzeniu i objął kwestie związane z troską o zapewnienie polskim zespołom naukowym dostępu do badawczych wiązek neutronów, w szczególności zagadnienia związane z zaangażowaniem Polski w projekt budowy Europejskiego Źródła Spalacyjnego. Proces ten znalazł wyraz w aneksowaniu dnia 22.06.2018 Porozumienia o Ustanowieniu Konsorcjum. Mocą tego aneksu Konsorcjum otrzymało nazwę «Neutrony dla Polskiej Nauki».

Ostatnio w obszar zainteresowania Konsorcjum weszło zaangażowanie Polski w projekt IFMIF/DONES.

Trwa rozbudowa hali eksperymentalnej reaktora MARIA w NCBJ. Pojawią się tam wysokiej klasy instrumenty badawcze. Przed Konsorcjum «Neutrony dla Polskiej Nauki» staną zapewne nowe wyzwania.

Skład konsorcjum «Neutrony dla Polskiej Nauki»

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (koordynator)
 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Wydział Metali Nieżelaznych
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 3. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
  • Wydział Chemii
 4. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • Wydział Fizyki
   Instytut Fizyki Doświadczalnej
 5. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Wydział Chemii
 6. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • Wydział Fizyki
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
  • Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
 8. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Instytut Chemii
 9. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (d.: Instytut Energii Atomowej), Otwock-Świerk
 10. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 12. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 13. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  • Instytut Fizyki Doświadczalnej
 14. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 15. Politechnika Warszawska
  • Wydział Inżynierii Materiałowej
 16. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 17. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 18. Uniwersytet Śląski
  • Instytut Fizyki
 19. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 20. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 21. Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neutronów

Aktualności Konsorcjum

Prezentacje ogólne poświęcone neutronowym metodom badania materii

27.10.2023 Będą środki na składkę członkowską Polski w ILL
Dnia 27.10.2023 Wwpłynęło oficjalne zawiadomienie o tym, że Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk do udziału w programie „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” i przyznał środki finansowe. Konsorcjum «Neutrony dla Plskiej Nauki» ma zatem zapewnione środki na składkę członkowską Polski w ILL na lata 2024 – 2028 oraz dodatkowo na działania kompetencyjno-promocyjne, o których będzie mowa na zebraniu Rady Zarządzającej.

21.04.2023 Rozpoczęcie pracy nad nowym wnioskiem o środki na składkę członkowską Polski w ILL
Dnia 21.04.2023 odbyło się (na platformie ZOOM) kolejne zebranie Rady Konsorcjum, tym razem w składzie rozszerzonym o autorów ostatnich publikacji neutronowych. Celem było zaproszenie do współpracy przy tworzeniu wniosku o środki na składkę członkowską Polski w ILL na okres kolejnych pięciu lat. W celu oszacowania i zilustrowania realnego zapotrzebowania na dostęp do neutronowej infrastruktury badawczej powstało opracowanie statystyczne obejmujące ostatnie lata 2014 – 2023, gdyż lata 2019 – 2023 były nietypowe ze względu na pandemię i tzw. long shut-down.
Opracowanie dostępne jest tutaj.

07.12.2022 Zgoda na zmianę warunków realizacji zadań – członkostwo Polski w ILL
Dnia 07.12.2022 Minister Nauki i Edukacji decyzją nr DIR/WK/2018/2022/10-3 przychylił się do prośby, o której mowa poniżej.

12.08.2022 Wniosek zwiększenie kwoty przyznanej na opłatę składki członkowskiej w ILL
Znaczny spadek kursu złotego względem euro spowodował, że kwota przekazana Koordynatorowi Konsorcjum «Neutrony dla Plskiej Nauki», Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN na opłacenie składki czlonkowskiej Polski w ILL w ramach decyzji DIR/WK/2018/10 z dnia 21 grudnia 2018 r. była o ponad 432000 PLN za mała, aby wywiązać się z umowy członkowskiej. Dnia 12.08.2022 zwróciliśmy się do MEiN z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunków realizacji zadań, czyli o przyznanie dodatkowo brakującej kwoty.

21.06.2022 Zatwierdzenie sprawozdania rocznego
Minister Edukacji i Nauki, działając na podstawie rekomendacji stosownego Zespołu doradczego, zatwierdził przedłożony przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (w imieniu konsorcjum „Neutrony dla Polskiej Nauki”), raport za 2021 rok z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych przyznanych na wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn.: „Scientific Membership of Poland at the Institute Laue-Langevin” oraz podjął decyzję o kontynuacji finansowania wniosku IFJ PAN w 2022 r. na niezmienionym poziomie, zgodnym z decyzją nr DIR/WK/2018/2021/10-2.