Konsorcjum polskich instytutów naukowych i wyższych uczelni (lub ich wydziałów) zainteresowanych prowadzeniem badań przy pomocy strumieni neutronów zostało ustanowione dnia 26.04.2006. Początkowym celem było powołanie organu reprezentującego wspomniane środowisko naukowe, który może wystąpić jako strona umowy o członkostwie naukowym w Instytucie Lauego-Langevina.
Koordynatorem Konsorcjum jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Z czasem zakres działania Konsorcjum uległ rozszerzeniu i objął kwestie związane z troską o zapewnienie polskim zespołom naukowym dostępu do badawczych wiązek neutronów, w szczególności zagadnienia związane z zaangażowaniem Polski w projekt budowy Europejskiego Źródła Spalacyjnego. Proces ten znalazł wyraz w aneksowaniu dnia 22.06.2018 Porozumienia o Ustanowieniu Konsorcjum. Mocą tego aneksu Konsorcjum otrzymało nazwę «Neutrony dla Polskiej Nauki».

Ostatnio w obszar zainteresowania Konsorcjum weszło zaangażowanie Polski w projekt IFMIF/DONES.

Trwa rozbudowa hali eksperymentalnej reaktora MARIA w NCBJ. Pojawią się tam wysokiej klasy instrumenty badawcze. Przed Konsorcjum «Neutrony dla Polskiej Nauki» staną zapewne nowe wyzwania.

Skład konsorcjum «Neutrony dla Polskiej Nauki»

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków (koordynator)
 2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Wydział Metali Nieżelaznych
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 3. Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
  • Wydział Chemii
 4. Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  • Wydział Fizyki
   Instytut Fizyki Doświadczalnej
 5. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  • Wydział Chemii
 6. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
  • Wydział Fizyki
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków
  • Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
 8. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Instytut Chemii
 9. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (d.: Instytut Energii Atomowej), Otwock-Świerk
 10. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 11. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 12. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 13. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
  • Instytut Fizyki Doświadczalnej
 14. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 15. Politechnika Warszawska
  • Wydział Inżynierii Materiałowej
 16. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 17. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 18. Uniwersytet Śląski
  • Instytut Fizyki
 19. Instytut Wysokich Ciśnień PAN
 20. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 21. Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neutronów

Aktualności Konsorcjum

04.06.2021 Zatwierdzenie sprawozdania rocznego
Minister Edukacji i Nauki, działając na podstawie rekomendacji stosownego Zespołu doradczego, zatwierdził przedłożony przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (w imieniu konsorcjum „Neutrony dla Polskiej Nauki”), raport za 2020 rok z wykonania zadań i wykorzystania środków finansowych przyznanych na wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu pn.: „Scientific Membership of Poland at the Institute Laue-Langevin” oraz podjął decyzję o kontynuacji finansowania wniosku IFJ PAN w 2021 r. na niezmienionym poziomie, zgodnym z decyzją nr DIR/WK/2018/2020/10-1.