Dostęp polskich naukowców do infrastruktury badawczej Instytutu Lauego-Langevina jest możliwy dzięki temu, że Polska ma status «członka naukowego» (scientific member) . Status ten związany jest z wnoszeniem przez stronę polską składki członkowskiej na rzecz ILL, której wysokość jest od pewnego czasu liniową funkcją deklarowanego czasu wykorzystania urządzeń badawczych ILL. Ze strony polskiej partnerem umowy o członkostwie naukowym jest konsorcjum wyższych uczelni i instytucji badawczych «Neutrony dla Polskiej Nauki». Treść tej umowy dostępna jest na każde życzenie (strona główna, zakładka Kontakt). Umowa otwiera dostęp do infrastruktury badawczej ILL wszystkim badaczom afiliowanym w polskich instytucjach naukowych bez względu na to, czy te instytucje są, czy nie są członkami Konsorcjum.

Wszystkie publikacje, w jakikolwiek sposób korzystające ze współpracy z ILL (dane eksperymentalne, infrastruktura obliczeniowa, konsultacje eksperckie, itp.) winy zawierać podziękowanie dla Ministerstwa właściwego do spraw nauki za przyznanie środków na członkostwo naukowe Polski w ILL. Klauzula ta występuje niezależnie od ewentualnej obecności pracowników ILL na liście współautorów.
Dla lat 2019 – 2023 jest to decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.12.2018 nr DIR/WK/2018/10.

Warunki polskiego członkostwa naukowego w ILL. Możliwości i korzyści.

  1. Warunki te są szczególowo przedstawione w Umowie o członkostwie naukowym (ILL-1367.4).
  2. Polskiemu Partnerowi przysługiwać będzie do 0.8% czasu pomiarowego przydzielonego łącznie na wszystkich instrumentach, obliczonego jako średnia krocząca z trzech lat członkostwa naukowego.
  3. W każdym roku w lipcu Dyrektor ILL wraz z przedstawicielem polskiego Partnera dokonają porównania czasu dostępnego z wykorzystanym. Możliwe jest przekroczenie kwoty 0.8% do wartości 0.8×1.2. Postępowanie w innym przypadku opisane jest w Umowie ILL-1367.4.
  4. Naukowcy z Polski, których proposale zostały zaakceptowane, otrzymają od ILL zwrot kosztów podróży i utrzymania poniesionych w związku z przeprowadzanymi w ILL eksperymentami.
  5. Zgodnie z zakresem uprawnień i regulaminem Rady Naukowej, Dyrektor ILL zwraca się do Członków Naukowych (w tym Polski) o nominowanie kandydatów na członków Rady Naukowej i jej podkomitetów (są to organy eksperckie oceniające projekty eksperymentów) z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem odnowienia składu tych ciał.
  6. Naukowcy z Polski będą brani pod uwagę przy rekrutacji na stanowiska naukowe w ILL, w tym na zdefiniowane na czas określony stanowiska dokroranckie i podoktorskie.
  7. W czasie obowiązywania Umowy Partnerowi polskiemu przysługuje finansowanie rocznie jednego doktoranta (Ph.D. position) lub równoważnego finansowo stanowiska podoktorskiego w ILL.
  8. Dodatkowo, ILL może przyznać studentom z Polski pozycję doktoranta w ramach programu doktorskiego ILL, aby pracowali w Instytucie nad rozprawą w obszarach badań neutronowych (neutron science) określonych przez Instytut podczas ogłaszania naboru wniosków. Naukowcy z polskich uczelni i instytutów badawczych będą mogli składać wnioski badawcze (research proposals) na te ILL-owskie granty doktoranckie. Porposale zostaną poddane ocenie, a zwycięskie zostaną wybrane pod kątem merytorycznym w procesie znanym jako peer review.
  9. Polskie firmy i instytucje będą brane pod uwagę w przetargach ogłaszanych przez ILL.
  10. Polski Partner ma prawo wyznaczyć doradcę zakupowego, a o nominacji poinformuje pisemnie Dyrektora ILL.

Polacy w organach eksperckich i doradczych ILL:

2018 – …
   Bogdan Fornal (IFJ PAN) — członek Rady Naukowej ILL
2006 – …
   Wojciech Zając (IFJ PAN) — Przedstawiciel Polski w ILL (Scientific Member Representative).
2014 – 2016
   Aleksandra Pajzderska (UAM, Wydział Fizyki) — członek podkomitetu Rady Naukowej ILL (zespołu eksperckiego oceniającego projekty eksperymentów z zakresu fizyki molekularnej)
2013 – 2016
   Wojciech Zając (IFJ PAN) — członek Rady Naukowej ILL
2011 – 2014
   Wojciech Zając (IFJ PAN) — członek podkomitetu Rady Naukowej ILL (zespołu eksperckiego oceniającego projekty eksperymentów z zakresu materii miękkiej)

Krótka historia polskiego członkostwa naukowego w Instytucie Lauego-Langevina

Dwie przerwy w polskim członkostwie naukowym w ILL spowodowane były m.in. koniecznością znalezienia odpowiednich ram prawnych dla wnioskowania o przyznanie środków na składkę członkowską. W roku 2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyło możliwość wnioskowania o „przyznanie środków finansowych na wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu”. Od tej pory w ten właśnie sposób Konsorcjum «Neutrony dla Polskiej Nauki» stara się o sfinansowanie składki członkowskiej Polski w Instytucie Lauego-Langevina.